subject Header

高中課程

高中課程

2022年9月30日

2023–2024 學年中四及中五級課程表
必修科目 中文 英文 數學 公民與社會發展科
第一組選修科目 生物 企業、會計與財務概論 中國歷史 物理 旅遊與款待 視覺藝術
第二組選修科目 生物 化學 經濟 地理 健康管理與社會關懷 歷史 資訊及通訊科技
第三組選修科目 健康管理與社會關懷 數學延伸單元二(代數與微積分)
生命教育課程 宗教 生命與職業探索
其他學習經歷校本課程 音樂與影像 透視新媒體  Python 程式編寫 個人理財教育
應用學習課程(中五) 校外課程

2023–2024學年中六級課程表
必修科目 中文 英文 數學 公民與社會發展科
第一組選修科目 生物 企業、會計與財務概論 中國歷史 物理 旅遊與款待 視覺藝術
第二組選修科目 生物 化學 經濟 地理 健康管理與社會關懷 歷史 資訊及通訊科技
第三組選修科目 健康管理與社會關懷 數學延伸單元二(代數與微積分)
生命教育課程 生命與職業探索
應用學習課程 校外課程