subject Header

全港中學中國歷史研習獎勵計劃

全港中學中國歷史研習獎勵計劃

2024年2月1日

中五級張寶怡、吳悅晞及梁瑋珈參與由香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會主辦及由國史教育中心統籌的全港中學中國歷史研習獎勵計劃,獲頒嘉許獎。