subject Header

李炳先生生平

李炳先生生平

2022年9月27日

李炳先生生平簡史

公諱炳字瑞琴姓李氏廣東五華縣大布鄉人幼隨父玉山先生貿遷香港旋業建築以忠信誠實熾其業為政府所倚重凡重大工程悉委任之以是翅其家

公宅心仁厚敘抱痌瘝對於社會慈善事業之舉辦不遺餘力嘉惠貧民功德不少如倡辦深水埔公立醫局捐地建設深水埔市場組設九龍四約輪船公司以利濟行人倡建華人永遠墳場以澤及枋骨此皆犖犖大者綠是輿情既洽眾望僉歸先後舉任保良局及東華醫院首長由此對於社會公益熱心贊助更不遺餘力政府顧念勳勞特任太平紳士以酬庸焉

公眼光遠大知教育為立國之本恆拳拳於興學育才對于香港及國內學校之興辦靡不悉力以赴如香港大學之創立廣州中山大學之遷建五華紫金山學校肇始均首為之倡務底於成且常以百年樹人之大計語其儕輩召其後人其創設崇正總會也實欲集思廣益使鄉僑子弟能積極學而成材該會今已設立義學及中學矣 公九泉有知其亦欣然色喜乎

公卒後其哲嗣秉承遺志紹述前徽以創建建九龍婦女福利會李炳紀念學校及捐獻聖公會李炳紀念中學政府嘉 公之遺德及其哲嗣之孝思俾廁於津貼學校之林更以 公名為校名夫亦紀念賢勞之意也

今述 公事略望莘莘學子勸學勵行斯勵斯征母負我 公興學苦心倘能發揚而光大之則我 公之精神為不朽矣